หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙  
 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๖๗ (๕)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่   ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการศึกษา  การจัดกิจกรรมเพื่อเด็ก  เยาวชน  ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ในการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเด็กถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ  หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนเองและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตน  รู้จักหน้าที่   เป็นคนดีมีคุณธรรม   มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสมได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สังคม  จิตใจ  สติปัญญา ทั้ง 4 ด้าน  แล้วจะได้ชื่อว่าเป็น เด็กดี ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป
        ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ วันเด็กแห่งชาติ จึงร่วมกับ ผู้นำชุมชน กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน   โรงเรียนในพื้นที่   ภาคเอกชน   และ   ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย   จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2559 เวลา 14.54 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 571 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,945,926 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2554